HINNAD
PILDIKOGU
+
×
U-arv
Soojakulude kalkulaator
Õhuniiskuse kalkulaator (uus)
Tellismüüri pikkuste kalkulaator
Müüri kõrguse kalkulaator
Puittalade sildepikkused
VS
U

EHITUSKVALITEET

Vuuk Ehitus OÜ ehituskvaliteedi põhiomadused:

Mõõdutäpsus, loodsus, sirgsus

Ehitise ja selle osade mõõdutäpsus, loodsus ja sirgsus on oluline mitmes mõttes. Kui punktid, jooned ja tasapinad on kõik piisava täpsusega oma vajalikus kohas ja vastavalt ehitusprojektile, siis iga järgnevat ehitusetappi või tööoperatsiooni on tunduvalt parem teostada. Hea tulemus loob tegijale rahulolutunde ja on kasulik saajale.

Kvaliteetse tulemuse saavutamiseks on vaja võimeid (kogemused, oskused, teadmised), tingimusi, kvaliteetseid materjale, aga olulised on ka head tööriistad ja sealhulgas mõõduvahendid.

Vuuk Ehitus OÜ mõõduriistade hulka lisandus täpne pööleva kiirega laserseade täpsusklassiga 0,1 mm meetri kohta, mis võimaldab saavutada senisest veelgi täpsemat töö tulemust.

Hälbed, kõrvalekalded

Absoluutne täpsus käsitööndusliku ehitamise juures üldjuhul ei ole saavutatav.

Mingisugused väikesed hälbed on paratamatud juba seetõttu, et ehitajalt oodatakse lisaks kvaliteedile ka kvantiteeti.

Millistes piirides kvaliteedihälbed on töö tellijale vastu võetavad, see võiks ideaalis enne töö hinnas kokku leppimist olla pooltele teada.

Et osapooled saaksid paremini hinna ja kvaliteedi suhte osas vastastikku aimu, selleks on kusagile aegade jooksul kvaliteedinõuete lubatavaid hälbeid numbriliselt kirja pandud.

Mõnes ehitusprojekti seletuskirjas on olnud määratud müüritöös juhinduda standardist EVS_EN_1996_2_2006_2009_et (müüritööd).

Standardid ehitamisel ei ole üldjuhul kohustuslikud kuid kui ehitusprojektis on vastavalt määratud, siis mittekohustuslik standard muutub kohustuslikuks.

36 A4 formaadis leheküljelise EVS_EN_1996_2_2006_2009_et (müüritööd) lehekülgedel 17 ja 18 on ära toodud müüritööde lubatud maksimaalsed kõrvalekalded.

Selles leiduv mõõdutäpsuse, loodsuse, sirgsuse informatsioon on alljärgnevas tebelis. Tabeli parempoolses tulbas on võrdluseks Vuuk Ehitus OÜ teenuse juurde kuuluv tavapärane numbriline kvaliteet

Vastavalt EVS_EN_1996_2_2006_2009_et (müüritööd) Tabel 3.1 Müürielementide kõrvalekalded Sama, kogemuslikult Vuuk Ehitus OÜ max kõrvalekalle, mm
PositsioonMaksimaalne kõrvalekalle, mm
VERTIKAALSUS
igas ühekordse hoone elemendis ±20 0...±3
kolme või enama koorruselise hoone kõrgus ±50 puudub kogemus
seinte nihutus ±20* ±10
SIRGSUSa
iga meetri kohta ±10 ±2
iga 10 meetri kohta ±50 ±5
PAKSUS
Seina kihi** kohtab ±5 mm või ±5% kihi paksusest
(kumb on suurem)
±3
(see oleneb materjali mõõtude hälvetest)
Kergseina üldpaksus ±10 mm ±5
(see oleneb materjali mõõtude hälvetest)
NB: ±20 m* - Standardis toodud tabel 3.1 järgi on lubatud seina nihutus ±20 MEETRIT (m). Tabeli kohal oleval selgitaval joonisel on nihutuse hälbe suuruse ±20 taga siiski MILLIMEETRID (mm) 😉
a sirgsust mõõdetakse sirgest joonest (latist) mingi kahe punkti vahel
Seina kihi** Näib, et siinkohal on standardis silmas peetud seina müürimaterjali rida, mis on nimetatud kihiks (müüritööde õpikutes tehakse vahet, mis on kiht ja mis on rida) 😉
Pilt 1: Seinte lubatud nihutus
(vastavalt EVS)
Pilt 2: Seinte vertikaalsus
(vastavalt EVS)

Ehitusprojektides on sageli viide RYL-ile

RYL-is toodud müüritööde üldiste kvaliteedinõuetega saab tutvuda SIIN

Ehitamise sisu õigsus

Vähe oluline kvaliteedi osa ei ole üldsegi mitte ehitamise sisu õigsus.

Kui töö tulemuse väljanägemist saab suhteliselt lihtsasti väljast poolt üle mõõta või hinnata, siis seesmist kvaliteeti võib olla hiljem teisel inimesel kontrollida üsna võimatu.

On välja mõeldud süsteem, kus igal ehitusloakohustuslikul ehitusobjektil peab olema järelevalve, on tehtud seadustega-määrustega kohustuslikuks ehitamist mitmel moel dokumenteerida jne. Praktilises elus võib selline süsteem aidata kvaliteeti parandada, kuid paraku mitta hoida kvaliteeti 100% kontrolli all.

Siinkohal võiks küsida, et aga kes kontrollib kontrollijat... .

Parim lahendus on, et töö tegija ise ongi ise enese kontrollija ja järelevalvaja, sest teine inimene ei suuda iialgi töö tegija igat sammu kontrollida.

Suur pluss seejuures - kokkuhoiuvõimalus järelevalve kuludelt.

Töö tegija enese sees peab olema sisemine järelevalve, kontroll ja kubjas.

Muidugi ei ole võimalik tööd seesmiselt õigesti tagada kui selleks puuduvad teadmised, oskused, võimalused ja tahe - mitte ainuüksi kogemused - Kuigi jah, ka kogemused. Kõik need omadused usun ma enesel olemas olevat.

Ehitamise projektile vastavus

Ehitusprojekt on vajalik ja kasulik just tulevasele majaomanikule. Lähtuvalt määrusest nr 97 "Nõuded ehitusprojektile" ja EVS_811 "Hoone ehitusprojekt" on ehitamise aluseks mõeldud tööprojekti staadiumis ehitusprojekt, milles täpsustatakse eel- ja põhiprojekti informatsiooni sedavõrd, et ehitis oleks võimalik nõuetele vastavalt terviklikult valmis ehitada.

Ehitusprojekti koostamise mõte on kõikvõimalik ehitamiseks vajalik informatsioon eelnevalt läbi mõelda ja ehitusprojekti kujul see mingisuguses vormis (tänapäeval reeglina arvuti abil) kirja panna. Mida rohkem ja detailsemini on see ehitamise eeltöö tehtud, seda vaja teha ehitamise protsessi ajal. Ehitamise protsess saab seeläbi olla tootlikum ja kvaliteetsem.

Detailne projekt lihtsustab ehitusmaterjalide õigete koguste määramist.

Vuuk Ehitus OÜ ehitab alati vastavalt ehitusprojektile, vähemasti kui projekt on kohustuslik.

Ehitusprojektikohase ehitamise teemal on informatsiooni SIIN

Kui projekt ei ole kohustuslik, näiteks väikeehitiste korral, siis ma teen "projekti" ise eelnevalt tellijalt saadud lähteandmete põhjal, mis võib olla ehitamise aluseks.

Mõnede eraldiolevate tööde puhul võib olla "ehitusprojektiks" näiteks paigaldatavate materjalide tootjajuhend.

Ja muidugi on Vuuk Ehitus OÜ ehitustöö aluseks ka pikaajaline kogemus ja ehitustehnilised-erialased teadmised.

| reg-nr 11373017 | ☎ 501 1444 | ✉ info@vuuk.ee |