HINNAD
PILDIKOGU
+
×
U-arv
u-arv (js-versioon)
Soojakulude kalkulaator
Õhuniiskuse kalkulaator
Müüri kõrguse kalkulaator

EHITUSPROJEKT

Ehitusseadustiku §12.(1) (Ehitamisele esitatavad nõuded) sätestab, et ehitada tuleb ehitusprojekti kohaselt.

Ehitusseadustiku § 15 lõike 5 punktide 1 ja 2 ning § 17 lõike 5 alusel on 04.02.2020 kuupäeval kehtestatud määruse nr 3, milles on ära toodud kohustuslikud nõuded ehitamise dokumenteerimisele.

Vastavalt sellele määrusele on tervel pikal real juhtudel kohustuslik koostada kaetud tööde akt (KTA).

Uute regulatsioonide kohaselt ehitusdokumente, sh KTA-d võib nõuda omavalitsus koos ehitusloa aluseks olnud ehitusprojektiga kasutusloa taotlemisel.

Kaetavad tööd on ehitise ehitamisel niisugused tööd, mida ei ole hiljem, st. pärast järgnevate tööde tegemist ilma mõistliku pingutuseta kontrollida. Kontrollima peab enne töö katmist ja aktis hindama kaetava töö ja vastavate materjalide nõuetele, paigaldusjuhenditele ja ehitusprojektile vastavust.

Määruse nr 3 §7 lõige 4 punkt 2 kohaselt peab olema kaetud tööde aktis põhjendatud hinnang kaetava töö vastavusele kehtivatele nõuetele ja ehitusprojektile.

Selle hinnangu peavad tegema ehitusettevõtte pädev isik ja omanikujärelevalve, kinnitades kaetud tööde aktis seda oma allkirjaga.

Et oleks võimalik ehitusprojekti vastavuse hinnangut kinnitada, selleks peab ehitusprojekt olema koostatud selliselt, et selles oleks kaetava töö ja selle materjalide osas olemas vajalik informatsioon

Määrus nr 97 toob ära üldised nõuded ehitusprojektile.

Kuigi ehitusprojekt võib olla koostatud määruse nr 97 ja EVS 811 2012 (Hoone ehitusprojekt) kohaselt ja see on saanud omavalitsuselt ehitusloa, ei ole ehitusloa aluseks olnud projektid üldjuhul koostatud selliselt, et neis oleks kogu ehitamiseks vajalik oluline informatsioon (sh. informatsioon kaetavate tööde ja nende materjalide osas) olemas.

Kuidas aga on võimalik hinnata ja kinnitada töö vastavust projektile kui projektis vastav informatsioon üldse puudub?

Seega, kui ehitusprojektis puudub kaetavate tööde ja nende käigus paigaldatavate materjali osas oluline informatsioon, siis ei ole neid tõid võimalik ehitusseadustiku ja selle määruse nõuetele vatavalt teostada ja sellekohaselt ehitamise protsessi dokumenteerida.

Ehitamine on kohustuslik dokumenteerida järgnevatel juhtudel:

MISSUGUST INFORMATSIOONI PEAB EHITUSPROJEKT SISALDAMA, ET OLEKS VÕIMALIK NÕUETELE VASTAVALT EHITADA JA DOKUMENTEERIDA?

Toon siinkohal mõned näited

Igal ehitusloakohustuslikul majal on reeglina vundament, sillused või muud tarindid, nende osad, mis täielikult või osaliseltvõivad olla ehitatud monoliitsest raudbetoonist. Raudbetoon teatavasti sisaldab terassarrust ja betooni. Pärast betoneerimist ei ole võimalik terassarrust, selle konkreetseid materjale ja nende paigaldust mõistliku kulu ja pingutusega kontrollida. See tähendab, et vundamendi sarrustamine liigitub kaetava töö alla, mistõttu peab see projektis vastavatel joonistel olema niisugusel tasemel kajastatud, et KTA-s oleks võimalik anda põhjendatud hinnang projektile vastavusest.

Vundamendil peab olema seinte all reeglina horisontaalne isolatsioon. See peab vastu pidama vähemalt samavõrd kui on projektkohane maja iga. Järelikult see ei ole väheoluline teema mille osas võiks mütsiga lüüa. Kuna isolatsioon kaetakse, siis ka see liigitub kaetava töö alla ja ka selle kohta peab olema projektis ära toodud vajalik piisav informatsioon:

Lisaks asub vundament maa sisemuses. Maa sisemusse ei ole võimalik mõistliku kulu ja pingutusega hiljem vaadata. Seal aga asub mitmeid eri kaetavaid materjalikihte.

Mis oluline informatsioon peab nõuetele vastava ehitamise ja nõuetele vastava dokumenteerimise seisukohalt ehitusprojektis olema, selles osas tasuks konsulteerida ehitajaga enne ehitusprojekti tellimist või vähemalt enne ehitusprojekti eest projekteerijale tasumist ja ehitusloa taotlust. On ka teine variant. Pärast ehitusloa saamist ja ehitajaga konsulteerimist pöördub tellija uuesti projekteerija poole ja tellib koostöös ehitajaga eelprojekti alusel vastavalt vajadusele põhi- või tööprojekti staadiumis projekti. Missugune variant on tulusem ja mõistlikum, see on igaühe enese otsustmise küsimus.
Postitas , 28 veebruar 2022, 21:32

Postitas , 30 märts 2022, 23:27

Postitas , 02 aprill 2022, 2:34

Postitas , 29 aprill 2022, 15:34

Postitas , 01 mai 2022, 12:13

Postitas , 03 juuni 2022, 19:33

Postitas , 21 juuni 2022, 10:11

Postitas , 31 juuli 2022, 22:44

Postitas , 03 august 2022, 15:10

Postitas , 25 august 2022, 21:11

Postitas Nimi, 11 september 2022, 22:57

Postitas Nimi, 11 september 2022, 22:58

Postitas , 12 september 2022, 19:40

Postitas , 26 september 2022, 1:40

Postitas , 16 oktoober 2022, 2:27

Postitas , 27 november 2022, 10:11
| reg-nr 11373017 | MTR kood EEH002486 | ☎ 501 1444 | ✉ info@vuuk.ee |
× -