HINNAD
PILDIKOGU
+
×
U-arv
u-arv (js-versioon)
Soojakulude kalkulaator
Õhuniiskuse kalkulaator
Müüri kõrguse kalkulaator
Puittalade sildepikkused

EHITUSPROJEKTI TELLIMISE JUHIS

Ehitada tuleb ehitusprojekti kohaselt, järgides ehitise ja ehitamise kohta kehtivaid nõudeid nagu sätestab Ehitusseadustiku §12 (1).

Ehitusseadustiku määrus nr 97 ja standard EVS 932 toovad ära üldised nõuded ehitusprojektile.

Vastavalt määrusele nr 97 on ehitusprojektil 3 staadiumit ehk arengujärku:

Ehitusprojekti staadiumid järgnevad üksteisele ja neid eristab projektlahenduste kohta esitatava info detailsus ja eesmärk.

NIMETUS STAADIUM,
ARENGUJÄRK
STAADIUMI KIRJELDUS, ISELOOMUSTUS
Eelprojekt (EP) I Esialgne, kõige väiksema detailsusega ja milles esitatakse ehitise projektlahenduse üldpõhimõtted ja kvaliteedi üldine kirjeldus, mida detaliliseeritakse projekteerimise järgnevates staadiumites (etappides, arengujärkudes). Eelprojekti alusel võidakse anda ehitusluba.
Põhiprojekt (PP) II Eelprojekti alusel koostatav järgmine täiendatud staadium, milles kirjeldatakse ehitise projektlahendust ja kvaliteeti ulatuses, mis on aluseks eelkõige ehituskulude määramiseks, ehitushanke korraldamiseks ja ehituspakkumise koostamiseks.
Tööprojekt (TP) III Ehitusprojekti kolmas, kõige detailsem staadium, milles kirjeldatakse ehitise arhitektuuriliste ja insenertehniliste lahenduste ning kvaliteeti kirjeldus ulatuses, mis võimaldab nõuetekohaselt ehitada, koostada nõuetekohaselt ehitusdokumente ja tulemuslikult omanikujärelevalvet teostada.

MÄRKUS: Ehitustöö tegemise aluseks on tööprojekti (TP) staadiumis projekt. Eelprojekt (EP) ja põhiprojekt (PP) ei ole ehitustöö tegemise aluseks.


Tegelikult oluline pole mitte niivõrd see, milline staadium on projekti kirjanurka märgitud. Peatähtis on projektis sisalduv ehitamise informatsioon niisuguses detailsuses, mis võimaldaks nõuetekohaselt ehitada, nõuetekohaselt ehitusprotsessi dokumenteerida ning omanikujärelevalvet teostada.

Ehitusseadustiku § 15 lõike 5 punktide 1 ja 2 ning § 17 lõike 5 alusel on 04.02.2020 kuupäeval kehtestatud määruse nr 3 toob ära kohustuslikud nõuded ehitamise dokumenteerimisele.

Ehitamise projektikohasust kajastavaid ehitusdokumente koos ehitusloa aluseks olnud ehitusprojektiga võib nõuda omavalitsus valminud ehitisele kasutusloa taotlemisel.

Määruse nr 3 §7 lõige 4 punkt 2 kohaselt peab olema kaetud tööde aktis (mis on paljudel juhtudel kohustuslik ehitusdokument) põhjendatud hinnang kaetava töö vastavusele kehtivatele nõuetele ja ehitusprojektile.

Kuigi ehitusprojekt võib olla koostatud normide ja nõuete kohaselt ja see on saanud omavalitsuselt ehitusloa, ei pruugi projektis olla kogu ehitusprotsessi toiminguteks vajalikku olulist informatsiooni (sh. informatsioon kaetavate tööde ja nende materjalide osas).

Sellisel juhul võib ju ehitaja oma peaga mõelda ja improviseerida, aga kuna projektis vastav info puudub, siis tegelikult ei ole võimalik ehitusdokumentatsioonis (KTA-s) projekti ja nõuetele vastavust põhjendatult hinnata.

Vastavalt eeltoodud määrusele nr 3 on ehitusprotsessi dokumenteerimine kohustuslikusks tehtud järgnevatel juhtudel:

Kõigil neil ülaltoodud juhtudel, kus ehitamise dokumenteerimine on tehtud kohustuslikuks, peaks projektis sisalduv ehitamise informatsioon olema toodud sellisel tasemel, et kaetavate tööde projektikohasust on võimalik põhjendatult hinnata. Sisuliselt tähendab see seda, et projektis peavad sisalduma nende töödega seonduvate materjalide paigaldamise osas vastavaid pädevusi omava inseneri detailjoonised või tekstilises vormis märkused, selgitused, mille aluseks on vajadusel tugevus- või muud ehitusfüüsikast tulenevad arvutused. Sealjuures on oluline ja loomulik, et kogu see vajalik oluline informatsioon on pädeva projektiinseneri ja vastutava peaprojekteerija poolt allkirjastatud.
Postitas admin, 07 aprill 2023, 5:38
Test

Postitas , 06 mai 2023, 0:17

Küpsiste, kasutajatingimuste infot vaata SIIT

Küpsiste, kasutajatingimuste info

Vuuk Ehitus OÜ oma kodulehel küpsiseid ei kasutata. Kodulehe kasutajate andmeid Vuuk Ehitus OÜ ei kogu, ei salvesta, ei halda, ei analüüsi.

| reg-nr 11373017 | MTR kood EEH002486 | ☎ 501 1444 | ✉ info@vuuk.ee |
× -