HINNAD
PILDIKOGU
+
×
U-arv
Soojakulude kalkulaator
Õhuniiskuse kalkulaator (uus)
Tellismüüri pikkuste kalkulaator
Müüri kõrguse kalkulaator
Puittalade sildepikkused
VS
U
ÜLDEHITUS-, REMONDITÖÖD
MÜÜRITÖÖD
MUUD ÜLDEHITUSTÖÖD
MUUD TEGEMISED

Energiatõhusus

Hoonete energitõhususe norme on ajas pidevalt muudetud. Seda on tinginud energia kallinemine. Samas on suhteliselt odavnenud, täiustunud ja kättesaadavamaks muutunud soojustusmaterjalid. Ühtlasi on märkimisväärselt laienenud soojustusmaterjalide valik.

Veel 40 aastat tagasi peeti normaalseks seinas 100...150mm termoliiti või 50mm mineraalvilla. Sellise seina U-arv võis olla olenevalt lubja sisaldusest ja mahukaalust 0,6... 0.86 W/(m²K)

30 aastat tagasi tõsteti normaalsuse taset ja normikohase villa või vahtpolustüreeni paksuseks arvati 100...150mm. Nüüdsete normide kohaselt kipub enamuste materjalide soojuserijuhtivusest lähtuvalt üldjuhul ka 150 mm väheseks jääma.

Köetava hoone energiatõhusust mõjutavad kõige enam selle välispiirete soojusjuhtivused, mida iseloomustavad numbriliselt nende U-arvud. Uute või oluliselt renoveeritavate hoonete ehitamiseks on kehtestatud nõutavad energiatõhususe piirid, et piirata kütuste põletamisega kaasnevat saastet ja kasvuhoonegaaside taevasse paiskumist.

Alltoodud tabelis on viimase aja Ehitusseadustiku energiatõhususeteemalised määrused.

Nimetus, pealkiriMäärus nrVastu võetudKehtivusLink
Hoone energiatõhususe miinimumnõuded55 03.06.2015Eelmine määrus, kehtis kuni 01.01.2019 https://www.riigiteataja.ee/akt/119012018006
Hoone energiatõhususe arvutamise metoodika58 05.06.2015Hetkel kehtiv https://www.riigiteataja.ee/akt/109062015021?leiaKehtiv
Hoone energiatõhususe miinimumnõuded63 11.12.2018Hetkel kehtiv hhttps://www.riigiteataja.ee/akt/113122018014?leiaKehtiv
Andmed 22.02.2024 seisuga

Varasemas määruses (nr 55) olid toodud ära ka vastavalt hoonete enargiaklassidele ka soovituslikud U-arvud, mis viimasest, paraegu kehtivast määrusest jäetud välja. Seda ilmselt kehtivast energiatõhususe arvutamise metoodika muudatustest, uutest lisandunud lähtepunktidest. Näiteks viimase aja uute arengutega võivad üldisesse energiabilanssi kaasneda võimalikud energiatulud. Kasutusse on võetud poliitilistest ja muudest lähtepunktidest ajendatud kaalumistegurid jne. Kusjuures kindlasti pole välistatud edasised kiired muudatused selles vallas.

Määruses nr 55 olnud värispiirete nõutavad U-arvud alljärgnevas tabelis:
NimetusSoojusläbivus, U-arv, W/(m²K)
Välissein0,12...0,22
Katuslagi, põrand0,1...0,15
Aken ja uks0,6...1,1
Üldjuhul mistahes vaälispiirde osas maksimaalselt0,5
Andmed Määruses nr 55 seisuga 22.02.2024

Optimaalse soojustuse paksuse määramisel tuli vastavalt Määrusele nr 55 arvestada ka vabasoojusega ning lähtuda kütte ning ventilatsioonilahendusest.

Kuigi Määruse nr 55 nõuetega tuleb arvestada vaid selle kehtimise ajal ehitatud hoonete osas, annavad U-arvud ka täna oluliselt erinevate välispiirete kavandamise eelinfot.

Nagu nubreid võrreldes näha, on akende ja uste U-arvud kõige suuremad (erinevus ca 5...10 korda) ja seeläbi avaldavad üldisesse bilanssi suurimat mõju. Järelikult, mida väiksemad ja mida vähem aknaid ning uksi välisseinas, seda soojapidavamad on välisseinad tervikuna koos akende ja ustega.

Madalenergiahoonete energiatõhususarvude piirväärtused [kWh/(m²·a)]
NimetusPindala, m2MadalenergiahooneLiginullenergiahoone
Määrus
nr 55nr 63nr 55nr 63
Väikeelamu (köetava pinnaga kuni) 120120165 50145
120...220140120
220+120100
Andmed võrdluseks tabelisse lisatud määrustest nr 55 ja 63 seisuga 22.02.2024

Tabelist lähtuvalt on näha, et elamute osas määruses nr 63 tegelikult energiatõhususnõuete piirnormid leevenesid.

| reg-nr 11373017 | ☎ 501 1444 | ✉ info@vuuk.ee |
×