HINNAD
PILDIKOGU
+
×
U-arv
u-arv (js-versioon)
Soojakulude kalkulaator
Õhuniiskuse kalkulaator
Müüri kõrguse kalkulaator
logo

Ehitusplaatide (kipskartong-, puitlaastplaadid jne) paigaldamise kvaliteedinõuded

Ehitusprojektide seletuskirjades antakse ühel või teisel viisil teada, missugustest kvaliteedinõuetest ehitustöödel lähtutakse. Sageli numbrilisi nõudeid üheselt välja ei tooda ja viidatakse näiteks RYL-s olevatele kvaliteedinõuetele.

Kindlasti ei ole RYL kõikidel ehitustellijatel olemas ja paljas viide RYL-ile ei anna saadavast kvaliteedist ülevaadet.

Lisan siia infoks nähtavale RYL-is olevad kvaliteedinõuded.

Alljärgnevad andmed üldistest plaatsisevoodri kvaliteedinõuetest on maha kirjutatud kogumikust TarindiRYL 2000 - ehitustööde üldised kvaliteedinõuded.

Tabel 55:T15 Plaatsisevoodri mõõtmete tolerantsid
Mõõtmed ja asukoht Mõõtepikkus, mm Lubatud suurim hälve
Klass 1 Klass 2 Klass 3
Kõverus maksimaalselt 200 1 1 2
maksimaalselt 1000 3 4 6
maksimaalselt 2000 4 6 10
Seina hälve püstsirgest 5 8 12
Põkkliite vuugi laius enne viimistlust 1 2 3
Vuugi astmelisus
-viimistletav plaatvooder 1 1 2
-mitteviimistletav plaatvooder 0,3 0,5 2


Kvaliteediklasside kasutamise juhis

Klass 1: Ehitise osad, mille mõõtmetelt nõutakse erilist täpsust ja mille välimusele esitatakse eriti kõrged nõuded.

Klass 2: Elu,- äri- ja büroo- või vastavate hoonete ehitisosad. Klass 2 on enamkasutatud tolerantsiklass.

Klass 3: Keldrite, pööningute, jm ruumide ehitiseosad, kus on lubatud klassist 2 madalamad mõõtmete tolerantsi- ja välimusnõuded, kui näiteks tuleohutuseeskirjad ei nõua täpsemat tööd.


Eeltoodud andmed on eelkõige informatiivsed. Kui kokku ei ole lepitud teisiti, siis ehitusettevõtja võib eeldada, et RYL-is toodud lubatud suurimad hälbed jäävad hea ehitustava piiresse ja on tellijale vastu võetavad. Vuuk Ehitus OÜ pakutav kvaliteet ei piirdu vaid nende nõuetega. Sihiks on pakkuda alati parimat võimalikku kvaliteeti, sealjuures arvestada klientide soovidega. Samas võiks olla kliendi soov kvaliteedi osas väljendatud üheselt ja numbriliselt, (arusaamatuste vältimiseks) ära toodud projektis või / ja hinnaküsimise kirjas.

| reg-nr 11373017 | MTR kood EEH002486 | ☎ 501 1444 | ✉ info@vuuk.ee |
× -