HINNAD
PILDIKOGU
+
×
U-arv
u-arv (js-versioon)
Soojakulude kalkulaator
Õhuniiskuse kalkulaator (uus)
Tellismüüri pikkuste kalkulaator
Müüri kõrguse kalkulaator
Puittalade sildepikkused
VS
U-ARVU KALKULAATOR
Tegur λ (W/mK) | materjali nimetus Kihi paksus (mm)
Sein Lagi Alt tuulduv põrand


VIIMANE ARVUTATUD TULEMUS
U-arv = 0.01 W/(m²K) Elamu seina soovituslik U-arv on 0,12...0,22 W/(m²K)

Liginullenergiahoone-väikemaja välisseina soovituslik U-arv on 0,12...0,14W/(m²K)

väljastatud 26. veebruar 2024, kell 23:45
Tegur λ | Valitud materjalMaterjali paksus (mm) Kihi tüüp
0.1 | Bauroc CLASSIC(λ10)150Põhimaterjal
Soojustus
Tuuletõke
Viimistlus
15LisamaterjalKalkulaator kasutab valemit U=1/R , kus soojajuhtivus U on soojatakistuse R pöördarv. Kalkulaator annab ülevaadet, kuidas muutub U-arv erinevate materjalide ning nende paksuse korral.

Võimalike külmasildade osakaalu ja lisamaterjalide, sh müürisegu ja kinnitusvahendite mõju konkreetses materjalikihis, samuti puit- või metallkarkassi osa soojustuskihis see kalkulaator arvesse ei võta. Olenevalt tarindist ja selle täpsest konstruktsioonist võib seetõttu arvutustäpsus varieeruda.

Kalkulaator ei ole mõeldud arhitektidele, inseneridele projekteerimisel U-arvude määramiseks hoonete energiatõhususe saamiseks ega äriliseks eesmärgiks. Kalkulaatorit kasutav isik võtab täielikult ise vatutuse arvutustulemuse võimalikust ebatäpsusest kaasneda võivate kahjude osas, kalkulaatori autor võimalike kahjude eest ei vastuta.

Määra tarindi tüüp ja tarindis paiknevate materjalide kihid ning nende paksused. Lahtist, st piludega tuulutusvahet ja sellest väljaspool asetsevat välisviimistluse kihti (näiteks tellis- või puitvooder) arvutusse ei kaasata.

NB: Materjalikihtide mõõdud loendis on mm-tes!


λ arvuliste väärtuste põhilised allikad

 • Tiit Masso "EHITUSFÜÜSIKA ABC"
 • Tiit Masso "EHITUSKONSTRUKTORI KÄSIRAAMAT" (7. EHITUSFÜÜSIKA)
 • Internetis leiduv materjalide tootjate ja edasimüüjate poolt avalikustatud materjalide tehnilised andmed jms info (kusjuures see info võib olla ajas mõnevõrra muutuv, erinevates allikates võib informatsioon sh λ liik ja väärtused erineda)
 • Materjali erisoojusjuhtivus λ

  Erinevaks otstarbeks on aja jooksul kasutusel olnud erineneva alaindeksiga λ-d, millede arvulised väärtused mõnevõrra erinevad

  Liik, klass Täpsustus, otstarve
  λ D Tootjate poolt deklareeritav ja üldjuhul arvutustes kasutatav soojusjuhtivus (vastavalt EVS-EN ISO10456)
  λ 10 Kehtib +10°C juures (soojusjuhtivus oleneb mõnevõrra materjali temperatuurist)
  λ lab Laborikatsete keskmine suurus
  λ 90/90
  λ u Varem kasutusel olnud arvutuslik soojuserijuhtivus, kus on arvesse võetud mitmesuguseid parandusi sh konstruktsiooni muutusi, materjalide vananemist
  λ n Normatiivne soojaerijuhtivus ehitises. Niiskust absorbeerivate materjalide omadused sh tegelik soojusjuhtivus ajas pidevalt mõnevõrra muutub
| reg-nr 11373017 | MTR kood EEH002486 | ☎ 501 1444 | ✉ info@vuuk.ee |
× -