HINNAD
PILDIKOGU
+
×
U-arv
u-arv (js-versioon)
Soojakulude kalkulaator
Õhuniiskuse kalkulaator
Müüri kõrguse kalkulaator
U-ARVU KALKULAATOR (JS versioon 12-2020)
Tegur λ (W/mK) | materjali nimetus Kihi paksus (mm)
Tarind
Nimetus Välispinna soojatakistus,
R
VP
Sisepinna soojatakistus,
R
SP
U-arv
kokku,
W/(m²K)
NimetusTegur λ (W/mK) Paksus (mm) R (m²K/W) U-arv,
W/(m²K)
Põhimaterjal - pole lisatud
Soojustusmaterjal - pole lisatud
Tuuletõkkematerjal - pole lisatud
Viimistlusmaterjal - pole lisatud
Lisamaterjal - pole lisatudKalkulaator kasutab lihtsustatud arvutusmudelit ja annab üldist ülevaadet, kuidas muutub U-arv erinevate materjalide ning nende paksuse korral. Kalkulaator kasutab valemeid:

  • U=1/R , kus soojajuhtivus U on soojatakistuse R pöördarv.
  • R=D/λ, kus R on soojatakistus (m²K/W) ja D on materjalikihi paksus (m)

NB: Materjalikihtide mõõdud loendis tuleb sisestada mm-tes! Kalkulaator ise teisendab need ümber meetriteks.

Määra tarindi tüüp ja tarindis paiknevate materjalide kihid ning nende paksused. Lahtist, st piludega tuulutusvahet ja sellest väljaspool asetsevat välisviimistluse kihti (näiteks tellis- või puitvooder) arvutusse ei kaasata.

Võimalike külmasildade osakaalu ja lisamaterjalide, sh müürisegu ja kinnitusvahendite mõju konkreetses materjalikihis, samuti puit- või metallkarkassi osa soojustuskihis see kalkulaator arvesse ei võta. Olenevalt tarindist ja selle täpsest konstruktsioonist võib seetõttu arvutustäpsus varieeruda.

Kalkulaator ei ole mõeldud arhitektidele, inseneridele projekteerimisel U-arvude määramiseks hoonete energiatõhususe saamiseks ega äriliseks eesmärgiks. Kalkulaatorit kasutav isik kontrollib vajadusel tulemuse üle ja võtab täielikult ise vastutuse arvutustulemuse võimalikust ebatäpsusest kaasneda võivate kahjude osas, kalkulaatori autor võimalike kahjude ja ärilise tegevusega kaasneda võivate riskide eest ei vastuta.

λ arvuliste väärtuste põhilised allikad

| reg-nr 11373017 | MTR kood EEH002486 | ☎ 501 1444 | ✉ info@vuuk.ee |
× -